OFFICE MANAGEMENT

Zarządzanie pracami remontowymi powierzchni komercyjnych i biurowych jest jednym z kierunków naszej działalności.
Dajemy gwarancję rzetelnej i kompleksowej realizacji, sprawnej logistyki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i sprawdzonych wykonawcach zapewniamy Klientowi terminowe prace o wysokiej jakości.
Naszą ofertę uzupełnia wielobranżowe wykonawstwo aranżowanej powierzchni. Koordynujemy ekipy własne lub wskazane przez Klienta. Doradzamy w zakresie doboru rozwiązań technicznych i technologicznych oraz materiałów wykończeniowych.
Oferujemy:
  • Prowadzenie koordynacji procesów projektowych, inwestycyjnych oraz wykonywanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w związku z adaptacjami powierzchni biurowych, handlowych i usługowych.
  • Przygotowywanie planu budżetu, uzgodnienia z Wykonawcą/Wykonawcami zakresu robót oraz wartości kontraktu dla każdego projektu z uwzględnieniem istniejących specyfikacji i standardów technicznych obowiązujących dla poszczególnych budynków. Przygotowywanie Budżetu Inwestycji oraz Końcowego Rachunku Kosztów (Rozliczenie Ostateczne).
  • Dokonywanie kontroli przebiegu budowy lub poszczególnych robót budowlanych w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Inwestora lub przyszłego właściciela oraz przyszłych użytkowników obiektu.
  • Uczestnictwo w spotkaniach negocjacyjnych i koordynacyjnych z najemcami i potencjalnymi najemcami powierzchni objętych procesami realizacyjnymi i będących przedmiotem koordynacji planowanych i trwających procesów inwestycyjnych. Przygotowywanie sprawozdań z przebiegu wykonania nadzorowanych robót wraz ich oceną jakościową i jej uzasadnieniem.
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności proponowanych rozwiązań technicznych z postanowieniami umownymi, opisem budowlanym, z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami oraz poprawności zastosowanych rozwiązań technicznych pod względem ich funkcjonalności oraz trwałości użytkowej i technicznej.
  • Kontrola zgodności wykonywania robót z (według kolejności ważności) postanowieniami umownymi, opisem budowlanym, projektem budowlanym, zatwierdzoną do realizacji dokumentacją wykonawczą oraz harmonogramem finansoworzeczowym będącym podstawą rozliczenia prac budowlanych.
  • Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu odbiorów częściowych i odbioru końcowego, zgodnie z polskim prawem budowlanym, polskimi normami i z warunkami umów z wykonawcami robót oraz w przekazaniu obiektu do użytku i uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie
ciech
luxmed
prudential
orlen
pobrane_1
11880961_980407625314868_1404738432_n
citi_int
hair