Gromadziłam przez 10 lat wiedzę i doświadczenie a dzięki wielu różnorodnym projektom poznałam specyfikę i infrastrukturę techniczną budynków komercyjnych, wymogi dla pomieszczeń biurowych, medycznych, sklepowych, mediowych. Poznałam perspektywę właściciela budynku, najemcy i wykonawcy w realizacji prac całego procesu fit-out.

Oferuję prowadzenie koordynacji procesów projektowych oraz wykonywanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w związku z adaptacjami powierzchni biurowych, usługowych i HoReCa. W tym:

  1. Analiza potrzeb, dokumentacji projektowej, umowy najmu. Przygotowywanie budżetu, przetarg i uzgodnienia z GW lub wykonawcami zakresu robót oraz wartości kontraktu dla każdego projektu z uwzględnieniem istniejących specyfikacji i standardów technicznych obowiązujących dla konkretnych obiektów i lokali. Wsparcie przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.
  2. Dokonywanie kontroli przebiegu budowy lub poszczególnych robót budowlanych w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego. Kontrola harmonogramu i kosztów.
  3. Uczestnictwo w spotkaniach negocjacyjnych i koordynacyjnych z interesariuszami inwestycji. Przygotowywanie sprawozdań z przebiegu wykonania nadzorowanych robót wraz ich oceną jakościową i jej uzasadnieniem.
  4. Koordynacja międzybranżowa i bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej. Kontrola zgodności wykonywania robót pod względem zgodności proponowanych rozwiązań technicznych z postanowieniami umownymi, projektem wykonawczym, harmonogramem finansowo-rzeczowym, z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i polskimi normami oraz poprawności zastosowanych rozwiązań technicznych pod względem ich funkcjonalności oraz trwałości użytkowej i technicznej.
  5. Przygotowywanie Budżetu Inwestycji oraz Końcowego Rachunku Kosztów. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu odbiorów częściowych i odbioru końcowego, zgodnie z polskim prawem budowlanym, polskimi normami oraz warunkami umów z wykonawcami robót. Wsparcie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

 

Daję gwarancję rzetelnej i kompleksowej realizacji, sprawnej logistyki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Doradzam w zakresie doboru rozwiązań technicznych i technologicznych oraz materiałów wykończeniowych.

Zapraszam do mojego biogramu na LinkedIn

Dotychczas zrealizowałam projekty dla:

Decorum Home
Helena Kudrewicz - Czarniecka
NIP: 527 232 04 19
REGON: 141525325